ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kirkorella Zalessky 1939 (insect)

Insecta - Eoblattida - Atactophlebiidae

PaleoDB taxon number: 175634

Synonyms: Mariella Zalessky 1955 (no. 212399), Peremella Zalessky 1939 (no. 212398)

Full reference: G. M. Zalessky. 1939. Permskie nasekomye basseyna reki Sylvy i voprosy evolyutsii v klasse nasekomykh III. Novye predstaviteli Protohymenoptera, Homoptera, Hemipsocoptera, Psocoptera, Protoperlaria, Isoptera i Protoblattoidea. Problemy Paleontologii 5:33-91

Parent taxon: Atactophlebiidae according to D. S. Aristov 2015

Sister taxa: Atactophlebia, Issadophlebia, Malmyzhia, Novokshonovus

Subtaxa: Kirkorella mira

View classification

Ecology: