ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Clade Osteichthyes Huxley 1880 (bony fish)

Gnathostomata

PaleoDB taxon number: 218963

Synonyms: Euteleostomi (no. 218964), Pisces Linnaeus 1758 (no. 56647)

Full reference: T. H. Huxley. 1880. On the application of the laws of evolution to the arrangement of the Vertebrata, and more particularly of the Mammalia. Proceedings of the Zoological Society, London 43:649-662

Parent taxon: Gnathostomata according to J. A. Long 2011

Sister taxa: Chondrichthiomorphi, Chondrichthyes, Ichthyes, Lupopsyroides, Obtusacanthus, Placodermiomorphi, Plectrodus, Qilinyu, Thelodonti

Subtaxa: Acanthodii, Actinopterygii, Actinopterygii, Andreolepis, Argentinoideorum, Aspidoganoidei, Azygostei, Cephaloxeniformes, Charitosaurus, Chrondroterygia, Coregonidae, Crenilepis, Cyclotomodon, Dipneusta, Dipteriformes, Ganoidei, Hypostomata, Iniomi, Lepidoleprus, Lophosteus, Malacostomata, Merlangius, Nothosoma, Otolithopsis, Pattonia, Pattonia couttsi, Percidarum, Placodermi, Preophiodon, Ptilichnus, Rhytiodus, Sarcopterygii, Teleostomata, Teleostomi, Tythonichthys

View classification

Ecology: