ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Family Podocarpaceae Endlicher 1847 (conifer)

Pinopsida - Pinales

PaleoDB taxon number: 54795

Parent taxon: Coniferales according to S. Gnaedinger et al. 2015

Sister taxa: Aachenia, Abietineae, Abietites, Alostrobus, Ammatopsis, Anthodium, Apterostrobus, Araucarineae, Athrotaxites, Aulacolepis, Baliostichus, Bardella, Biarmodendron, Bilsdalea, Brachyphyllum, Callialasporites, Callipitys, Cedrostrobus, Cephalotaxites, Cephalotaxopsis, Ceratoxylon, Cheirolepidiaceae, Compsostrobaceae, Coniferocaulon, Coniferomyelon, Crossotolepis, Cupressinanthus, Cupressineae, Cupressinostrobus, Dactylethrophyllum, Dactyolepis, Dammarites, Dechellyia, Desmiophyllum, Diplostrobus, Distichophyllites, Echinostrobus, Elatides, Entomolepis, Ernestiodendron, Eugeinitzia, Europoxylon, Fraxinopsis, Fricia, Fuchselia, Geinitzia, Germanophyton, Glyptolepis, Haiburnia, Indophyllum, Keteleerioxylon, Kettneria, Lecrosia, Libocedroxylon, Mehtaia, Microlepidium, Mohgaostrobus, Nematocaulis, Nematofolium, Nematoglobus, Nematopetiolus, Nematoxylon, Nipanioruha, Ontheodendron, Ortiseia, Pachylepis, Palaeocedrus, Palaeolepis, Palaeopiceoxylon, Palaeotaxus, Palissyaceae, Papaninia, Pararaucariaceae, Parasequoia, Passalostrobus, Petrophiloides, Phacolepis, Piceites, Piceophyllum, Pinostrobus, Pityanthus, Pityoidolepis, Plutonia, Prepinus, Protoginkgoxylon, Protophyllocladus, Protospiroxylon, Pseudogeinitzia, Pseudopinus, Ptenostrobus, Quadrocladus, Rhenania, Rhipidiocladus, Romeroites, Ruehleostachys, Samaropsis, Schidolepium, Schizolepis, Sequoiopsis, Sequoioxylon, Sequoipsis, Sequoites, Sitholeya, Smeystersia, Spermatostrobus, Sphenaspis, Sphenolepidium, Spondylostrobus, Squama, Stabbarpia, Stachycarpites, Stenorhachis, Strobilites, Strobilostrobus, Szecladia, Taiwanioxylon, Takliostrobus, Taxodiaceaepollenites, Taxodiella, Taxodineae, Taxopitys, Taxulus, Telephragmoxylon, Tomaxellia, Tricranolepis, Tsugites, Uralodendron, Voltzioxylon, Walchianthus, Walchiopremnon, Walkomiella, Widdringtonoxylon, Xantholithus, Yatsenkoxylon, Yezostrobus, Zamiostrobus, Zeugophyllites, Zygophillites

Subtaxa: Acmopyle, Apterocladus, Bellarinea, Coronelia, Dacrycarpidites, Dacrycarpites, Dacrycarpus, Dacrydioxylon, Dacrydium, Dacrydiumites, Decussocarpus, Elatocladus, Falcatifolium, Gamerroites, Halocarpus, Huncocladus, Kakahuia, Lagarostrobos, Lepidothamnus, Lygistepollenites, Matia, Mesembrioxylon, Mesibovia, Microalatidites, Microcachrydites, Microcachryidites, Microcachrys, Microstrobos, Minetaxites, Morenoa, Mumu, Nipaniostrobus, Nothodacrium, Parvisaccites, Phyllocladidites, Phyllocladopsis, Phyllocladoxylon, Phyllocladus, Platysaccus, Podocarpidites, Podocarpoxylon, Podocarpus, Podosporites, Podostrobus, Podozamites, Prumnopitys, Retrophyllum, Rissikia, Saxegothopsis, Sigmaphyllum, Smithtonia, Sphaerostrobus, Triasococladus, Trichotomosulcites, Trisaccites, Willungia

View classification